Вхід для адміністрації
Логін:
Пароль:
Прогноз проходження
Соцмережі клуба
My counter
Регламент - частина 2
Регламент
07 Березня 2024
60

IV. Користування радіоаматорами радіочастотним спектром України

 1. Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв’язку, що зазначені в експлуатаційному документі.

2. При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати такі умови користування радіочастотним спектром України:

1) дотримуватися норм (умов) користування радіочастотним спектром для реалізації засад загальної авторизації, визначених частиною першою статті 47 Закону;

2) додержуватися вимог чинних нормативно-правових актів, нормативно- технічних документів та національних стандартів у сфері користування радіочастотним спектром України;

3) вживати заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до апаратури АРС та експлуатації РО з її складу;

4) при експлуатації АРС дотримуватися особливих умов, що зазначені у експлуатаційному документі;

5) забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

6) надавати на запит уповноважених посадових осіб НКЕК інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

7) в установленому законодавством порядку допускати уповноважених НКЕК посадових осіб до перевірки експлуатації АРС, а також пред’являти за їх вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним спектром України;

8) експлуатувати лише АРС, технічні характеристики РО яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

9) своєчасно виконувати розпорядження (приписи) уповноважених НКЕК посадових осіб стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним спектром, особливих умов експлуатаційних документів та норм законодавства у сфері користування радіочастотним спектром України;

10) забезпечувати виконання вимірів технічних параметрів випромінювання РО зі складу АРС.

3. У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі та іншим службам радіозв’язку, оператор АРС при здійсненні зв’язку не повинен створювати радіозавад РО цих служб.

4. Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна перевищувати смуги радіочастот, що розподілена аматорській та аматорській супутниковій радіослужбам.

V. Технічна та експлуатаційна компетенція радіоаматорів

 1. В Україні на основі гармонізованих кваліфікаційних вимог до експлуатаційної та технічної кваліфікації радіоаматорів, що визначені у документах МСЕ, CEPT, застосовується наступна класифікація:

 1) A - відповідає вищій кваліфікації радіоаматорів (НAREC);

 2) B - відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця (NOVICE);

 3) C - відповідає кваліфікації радіоаматора-учня (Entry-Level).

 2. З метою визначення кваліфікації радіоаматора та перевірки декларацій про відповідність РО зі складу АРС утворюються КТК.

 3. КТК формуються із представників УДЦР, громадських об’єднань радіоаматорів України, за їх пропозиціями, інших фахівців радіозв’язку, за їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначаються відповідним наказом УДЦР. КТК діють на громадських засадах.

 4. Засідання КТК проводить Голова КТК або, за його відсутності, один із його заступників, за участю не менше двох членів КТК. Секретарем КТК обирається будь-який присутній член КТК шляхом голосування.

 За результатами засідання секретар КТК у триденний строк після дати проведення засідання складає протокол засідання КТК, який підписується головуючим та секретарем КТК і направляється до УДЦР.

 5. До засідання КТК можуть залучатися радіоаматори, що мають стаж експлуатації АРС кваліфікації A не менше п’яти років та не допускали порушень цього Регламенту.

 6. Член КТК, який має конфлікт інтересів, не може брати участь у прийнятті іспиту, про що має повідомити інших членів КТК.

7. Кількість КТК та їх чисельний склад повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію радіоаматора, здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

 8. Свою діяльність КТК здійснюють відповідно до законодавства України, у тому числі цього Регламенту. Усі члени КТК беруть зобов’язання не розголошувати персональні дані, що зазначені у поданих до КТК документах.

 9. Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

 10. Екзаменаційні програми наведені:

 для радіоаматорів-учнів (з урахуванням звіту ECC REP 089) у додатку 3 до цього Регламенту;

 радіоаматорів-початківців (гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (NOVICE), з урахуванням рекомендації МСЕ ITU-R M.1544-1, звіту ERC 32 у додатку 4 до цього Регламенту;

 для радіоаматорів вищої кваліфікації (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02 у додатку 5 до цього Регламенту.

 11. Кваліфікація радіоаматора визначається:

 1) для радіоаматорів-початківців та радіоаматорів-учнів шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди;

 2) для вищої кваліфікації шляхом теоретичного іспиту.

 Для радіоаматорів вищої кваліфікації встановлено одну з форм проведення іспиту: усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

 12. Кількісний склад КТК при проведенні кваліфікаційного іспиту повинен бути не менше трьох членів.

 13. Іспит проводиться за екзаменаційними білетами, які розробляються громадськими об’єднаннями радіоаматорів разом із УДЦР на підставі відповідних екзаменаційних програм.

 14. КТК за позитивними результатами іспиту надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 6 до цього Регламенту).

 15. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідної адміністративно-територіальної одиниці за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) (у випадку тимчасового проживання в іншому регіоні, за потреби, до будь-якої КТК цієї адміністративно-територіальної одиниці) із замовленням про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма замовлення наведена у додатку 7 до цього Регламенту.

 Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання замовлення здійснює її законний представник (батьки, усиновлювачі, опікуни тощо).

 Якщо намір здати кваліфікаційний іспит бажає особа, у якої є певні обмеження стану здоров’я, до замовлення вноситься відповідна відмітка і додається документ, який підтверджує ці обмеження. Для осіб з особливими потребами спосіб проведення іспиту повинен враховувати їх індивідуальні особливості з урахуванням рекомендації ЕСС (14)05. Іспит у таких громадян може бути прийнятий в індивідуальному порядку, при необхідності може бути виділено додатковий час.

 Складання іспиту, проведення співбесіди можуть проводитися в приміщеннях громадських організацій осіб з особливими потребами (за згодою).

 Громадянам з вадами зору може бути запропонована допомога членів КТК в читанні екзаменаційних білетів, або ж білети можуть бути підготовлені громадськими організаціями осіб з інвалідністю (обмеженими можливостями) із використанням шрифту Брайля. Для радіоаматорів з істотно обмеженою рухливістю іспит може бути прийнятий вдома.

 16. Замовник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що посвідчує особу.

 17. КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації замовлення перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту, правильність оформлення та інформує замовника про розклад роботи КТК, а також про вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної кваліфікації радіоаматора. Замовник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації замовлення.

 Про час і місце проведення засідання члени КТК повинні бути поінформовані не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

 18. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо правильні відповіді не менше як на 3/4 поставлених запитань.

 19. У разі якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нового замовлення (не раніше ніж через тридцять календарних днів).

 20. Після складання іспиту замовник надає до КТК декларацію про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем, які наведені у додатку 2 до цього Регламенту, таблиці 1-11. Форма декларації наведена в додатку 8 до цього Регламенту.

 21. КТК перевіряє:

 відомості про замовника;

 повноту та правильність заповнення декларації;

 відповідність заявлених технічних характеристик РО характеристикам типових аматорських систем, визначеним цим Регламентом.

 22. В ході перевірки КТК може додатково опитувати замовника стосовно самостійно розробленого РО та, за потреби, може визначити додаткові види контролю технічних характеристик задекларованого РО.

 23. За результатами перевірки КТК вносить до декларації зауваження щодо виявлених недоліків та робить висновок щодо можливості експлуатації задекларованого РО у складі АРС.

 24. У разі негативного рішення КТК щодо можливості експлуатації заявленого РО замовник може подати нову декларацію після усунення зауважень.

 
регламент
Коментарі на сайті відключені.
Загрузка. Будь ласка зачекайте...